Adatkezelő: Bobdent Fogászati Kft., székhely: 1164 Budapest, Művezető u. 7., képviseli: Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor ügyvezetők, e-mail cím: info@bobdent.hu, tel.: +36 1 400 1167.

A Bobdent Fogászati Kft.
külső adatkezelési tájékoztatója a weboldalon

A Bobdent Fogászati Kft. (székhely: 1164 Budapest, Művezető u. 7., cégjegyzékszám: 01-09-334385, adószám: 20988524-2-42, telefonszám: +36 1 400 1167, e-mail: info@bobdent.hu, önállóan képviseli: Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor ügyvezetők, adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Niebauer Károly Ferencné, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 • közös adatkezelést nem végez.

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez

való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az info@bobdent.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

• az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

o azadatkezeléshezhasználteszközök(atovábbiakban:adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,

o az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,

o az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.

1/14

Adatkezelő: Bobdent Fogászati Kft., székhely: 1164 Budapest, Művezető u. 7., képviseli: Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor ügyvezetők, e-mail cím: info@bobdent.hu, tel.: +36 1 400 1167.

o az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,

o arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

o arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére

o arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe

o a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról

o arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.

o arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.

 • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.

 • Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

  (Weboldalon keresztül történő) kapcsolatfelvétel során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés

  érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel és -tartás során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított

  Cél: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás

  Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.

2/14

Adatkezelő: Bobdent Fogászati Kft., székhely: 1164 Budapest, Művezető u. 7., képviseli: Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor ügyvezetők, e-mail cím: info@bobdent.hu, tel.: +36 1 400 1167.

Adatkör
név
e-mail cím telefonszám kérdés, kérés

Cél
azonosítás
azonosítás, kapcsolattartás kapcsolattartás válaszadás, tájékoztatás

Jogalap

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja

Tárolási idő

cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig

adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele (weboldalon)

későbbi bizonyítás

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a későbbi bizonyíthatóságban, a hozzájárulás megfelelőségében ölt testet

captcha kód (weboldalon)

annak kizárása, hogy robot küldjön kérdést

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely az adatbiztonság követelményének való megfelelésben ölt testet

beküldés időpontja

kérdés, kérés beérkezésének regisztrálása, feldolgozása

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a beérkezés nyomonkövethetőségében ölt testet

adott válasz tartalma, időpontja

válaszadás bizonyítása

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a válasz nyomonkövethetőségében ölt testet.

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.

3/14

Adatkezelő: Bobdent Fogászati Kft., székhely: 1164 Budapest, Művezető u. 7., képviseli: Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor ügyvezetők, e-mail cím: info@bobdent.hu, tel.: +36 1 400 1167.

Előjegyzés (időpontegyeztetés/bejelentkezés) rendelőbe
érintettek: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal/egyeztet Cél: az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás

Adatkör név e-mail cím

telefonszám

Cél azonosítás

azonosítás, kapcsolattartás

kapcsolattartás

Jogalap

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja

Tárolási idő

cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig, ha szakmailag indokolt, az egészségügyi dokumentáció részét képezi

időpont*

szolgáltatás biztosításához szükséges

szolgáltatás/ellátás/egyéb információ

felkészülés, megfelelő feltételek biztosítása

Rögzített vonalú telefonbeszélgetéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam

Forrás

Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe a rögzített vonal üzemeltetéséhez: Adatfeldolgozó neve: Opennetworks Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.
Cégjegyzékszám: 01-09-723926

Elérhetőség: +36 1 999 6000

minőségjavítás, kapcsolattartás nyomonkövetése, az érintetti, felhasználói igények és problémák dokumentálása és hatékonyabb elintézése

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki a rögzített vonalú ügyfélszolgálaton keresztül kíván az Adatkezelővel kapcsolatba kerülni, kapcsolatot tartani

hívás azonosítója érintett neve telefonszám érintett hangja hívás időpontja
a beszélgetés során megadott személyes adatok

1
panasz esetén
1997.
CLIV. törvény alapján 5 évig

évig,

az évi

érintettek

Emlékeztető sms küldéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam

Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam

Forrás

Forrás

a címzett érintett tájékoztatása,

emlékeztetése lefoglalt időpontról

a

Önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki emlékeztető sms-t kér

Név, telefonszám, időpont

Cél megvalósulásáig, érintett kérésére törlésig

érintettek

az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás

megállapodás megkötéséhez szükséges lépés

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett, továbbá, aki az Adatkezelő ajánlata

név, telefonszám, email cím, ajánlat tárgy

érvényességi időtartam lejártáig, vagy jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig, vagy ha az egészségügyi dokumentáció része, úgy annak megsemmisítéséig

Érintettek

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.

4/14

Adatkezelő: Bobdent Fogászati Kft., székhely: 1164 Budapest, Művezető u. 7., képviseli: Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor ügyvezetők, e-mail cím: info@bobdent.hu, tel.: +36 1 400 1167.

alapján beazonosítható

Nyilatkozatokban rögzített személyes és különleges adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás Érintettek minden adatkezelés kapcsán: Minden természetes személy, aki a nyilatkozat adatkörei által azonosítható (nyilatkozó, kezelőorvos)
Adatok forrása minden adatkezelés kapcsán: érintettek

Nyilatkozat Jogszabályba Konkrét cél Jogalap Adatkategória Időtartam meghatározása n

meghatározot t cél

Gyökérkezelés beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) a) az egészség megőrzésének , javításának, fenntartásána k előmozdítása

adatok kezelése a gyökérkezelés hozzájárulásáho z és annak elvégzése jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve
TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáci ó részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

Általános beleegyező nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) a) az egészség megőrzésének , javításának, fenntartásána k előmozdítása

a nyilatkozatban rögzített adatok alapján az orvos által javasolt gyógymódhoz történő hozzájárulás rögzítése, és ennek alapján a gyógymód (pl. műtét) végrehajtása jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve
TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáci ó részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

Altatásra, általános érzéstelenítésre vonatkozó tájékoztató, beleegyező nyilatkozatban rögzített adatokkal kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) a) az egészség megőrzésének , javításának, fenntartásána k előmozdítása

adatok kezelése az altatás/ általános érzéstelenítés hozzájárulásáho z, és ennek alapján végrehajtott ellátás jogszerűségének bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve, TAJ szám, telefonszám, lakcím, beleegyezés esetleges korlátozása, keltezés, aláírás

az egészségügyi dokumentáci ó részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

Bölcsességfog eltávolítás beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) a) az egészség megőrzésének , javításának, fenntartásána k előmozdítása

adatok kezelése a bölcsességfog eltávolítása jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve
TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáci ó részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

Csontblokk eltávolítás és átültetés beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) a) az egészség megőrzésének , javításának, fenntartásána k előmozdítása

adatok kezelése a csontblokk eltávolítás és átültetés jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve
TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb

az egészségügyi dokumentáci ó részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.

5/14

Adatkezelő: Bobdent Fogászati Kft., székhely: 1164 Budapest, Művezető u. 7., képviseli: Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor ügyvezetők, e-mail cím: info@bobdent.hu, tel.: +36 1 400 1167.

különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

Fogeltávolítás, foggyökér eltávolítás beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) a) az egészség megőrzésének , javításának, fenntartásána k előmozdítása

adatok kezelése a fogeltávolítás, foggyökér eltávolítás jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve
TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáci ó részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

Fogszabályozás nyilatkozataiban rögzített adatok kezelésével kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) a) az egészség megőrzésének , javításának, fenntartásána k előmozdítása

adatok kezelése a fogszabályozás nyilatkozataiban (kivehető és a láthatatlan fogszabályozó készülékkel, fogszabályozó készülék levételével lkapcsolatos, a fogszabályozás menetére vonatkozó beleegyező nyilatkozatban) rögzítettek végrehajtásána k bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve
TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáci ó részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

Fogászati implantáció beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) a) az egészség megőrzésének , javításának, fenntartásána k előmozdítása

adatok kezelése az implantáció végrehajtása jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve
TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáci ó részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

Éber szedáció beleegyező nyilatkozatában rögzített adatokkal kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) a) az egészség megőrzésének , javításának, fenntartásána k előmozdítása

adatok kezelése az éber szedáció végrehajtása jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve, TAJ szám, telefonszám, lakcím, keltezés, aláírás

az egészségügyi dokumentáci ó részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

Kérelem egészségügyi adatról/dokumentáci óról készült másolat kiadásához”

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) e) betegjogok érvényesítése

adatok kezelése a kérelemben meghatározotta k szerinti lépések megtétele jogalapjának bizonyításához

a kérelem érintett előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes, hozzájáruláson alapul, de annak kezelése és megválaszolása

páciens neve, születési név, szül. hely, idő, anyja neve, TAJ szám, lakcím, kérelemben megjelöltek, keltezés, aláírás

az egészségügyi dokumentáci ó részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.

6/14

Adatkezelő: Bobdent Fogászati Kft., székhely: 1164 Budapest, Művezető u. 7., képviseli: Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor ügyvezetők, e-mail cím: info@bobdent.hu, tel.: +36 1 400 1167.

   

az Adatkezelő jogi kötelezettsége (GDPR 6. cikk (1) c) pontja)

 

évig tárolja az Adatkezelő

Parodontális regenerációs beavatkozás beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) a) az egészség megőrzésének , javításának, fenntartásána k előmozdítása

adatok kezelése a nyilatkozat szerinti beavatkozás elvégzése jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve
TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáci ó részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

sebészi korona hosszabbítás beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) a) az egészség megőrzésének , javításának, fenntartásána k előmozdítása

adatok kezelése a nyilatkozat szerinti beavatkozás elvégzése jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve
TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáci ó részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

Érintett beleegyezésével az érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek kezelése marketing célból

az érintett hozzájárásulásá ban meghatározott egyedi cél

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

név, szül. hely, idő, jelölt beleegyezés(e k), keltezés, aláírás

érintett kérésére törlésig

Nobel Guide implantációs fúrósablon készítéséhez szükséges adattovábbítás engedélyezésével kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) a) az egészség megőrzésének , javításának, fenntartásána k előmozdítása

adatok kezelése a nyilatkozat szerinti beavatkozás elvégzése jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve
TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáci ó részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

Zygoma implantátummal kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) a) az egészség megőrzésének , javításának, fenntartásána k előmozdítása

 

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve
TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáci ó részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

Sinus lift (arcüreg feltöltés) beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) a) az egészség megőrzésének , javításának, fenntartásána

adatok kezelése a nyilatkozat szerinti arcüreg feltöltés elvégzése jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve
TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia /

az egészségügyi dokumentáci ó részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek.

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.

7/14

Adatkezelő: Bobdent Fogászati Kft., székhely: 1164 Budapest, Művezető u. 7., képviseli: Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor ügyvezetők, e-mail cím: info@bobdent.hu, tel.: +36 1 400 1167.

k egyéb előmozdítása különleges

adat, keltezés, aláírás(ok)

alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

Resectio beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) a) az egészség megőrzésének , javításának, fenntartásána k előmozdítása

adatok kezelése a nyilatkozat szerinti beavatkozás elvégzése jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve
TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáci ó részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

Csontpótlás beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) a) az egészség megőrzésének , javításának, fenntartásána k előmozdítása

adatok kezelése a nyilatkozat szerinti csontpótlás beavatkozás elvégzése jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve
TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáci ó részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

Cystectomia beleegyező nyilatkozatával kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) a) az egészség megőrzésének , javításának, fenntartásána k előmozdítása

adatok kezelése a nyilatkozat szerinti cystectomia (ciszta eltávolítás) beavatkozás elvégzése jogalapjának bizonyításához

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve
TAJ szám, lakcím, telefonszám gyógyszerezés / allergia / egyéb különleges adat, keltezés, aláírás(ok)

az egészségügyi dokumentáci ó részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

Fogpótlás nyilatkozatában rögzített adatokkal kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) a) az egészség megőrzésének , javításának, fenntartásána k előmozdítása

adatok kezelése a nyilatkozatban meghatározotta k bizonyításához

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja, amely a későbbi bizonyíthatóság ban ölt testet)

páciens neve, szül. hely, idő, anyja szül. neve, lakcím, átvétel napja, telefonszám, kezelőorvos neve, fogpótlás meghatározás a, fogorvos véleménye, keltezés, aláírások

az egészségügyi dokumentáci ó részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

fogászati információs lapon rögzített adatokkal kapcsolatos adatkezelés

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) a) az egészség megőrzésének , javításának, fenntartásána k előmozdítása

adatok kezelése a páciens aktuális egészségi állapotának és a kockázatok felméréséhez

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) és 9) cikk (2) a) pontja)

név, születési hely, idő, anyja neve, TAJ szám, telefonszám, lakcím, keltezés, aláírás, továbbiakban lásd a nyilatkozat kérdéseit és adott válaszokat

az egészségügyi dokumentáci ó részét képezi és az 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig tárolja az Adatkezelő

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.

8/14

Adatkezelő: Bobdent Fogászati Kft., székhely: 1164 Budapest, Művezető u. 7., képviseli: Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor ügyvezetők, e-mail cím: info@bobdent.hu, tel.: +36 1 400 1167.

a COVID-19 fertőzésveszély megítéléséhez kapcsolódó nyilatkozat

1997. évi XLVII. törvény 4. § (1) a népegészségü gyi [16. §], közegészségü gyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele

a veszélyeztetettsé g felmérése, a szükséges intézkedések meghozatala, kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) c) pontja tekintettel az 1997. évi XLVII. törvényre, továbbá a GDPR 9. cikk (2) bek. i) pontja hivatkozva a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM. rendelet 25. §- ban meghatározott jogi kötelezettség teljesítésére.

lásd a nyilatkozatban meghatározott személyes adatokat, valamint a válaszokból következtetésk ént levonható és a lázmérésből fakadó egészségügyi adatokat. Az adatok célja a beazonosítás, fertőzöttség felmérése és az adatokból következő szükséges intézkedések végrehajtása

páciens vonatkozásáb an 30 évig, kísérő vonatkozásáb an általános elévülési időben, 5 évig kerül letárolásra

Számlakibocsátás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás

a számlakibocsátással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése

jogi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint

minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számla (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylat) alapján azonosítható, azonosított

2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 év

közvetlenül az érintettől, ritkán közhiteles nyilvántartásból

Kamerarendszer üzemeltetés során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam

Forrás

Forrás

a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, személyvédelem

jogos érdek

Minden természetes személy, aki a térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik

képmás, felvételen tanúsított magatartás

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

érintettek

Adatkezelő marketingje

Önkéntes hozzájárulás

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában.

Érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig

Érintettek

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.

9/14

Adatkezelő: Bobdent Fogászati Kft., székhely: 1164 Budapest, Művezető u. 7., képviseli: Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor ügyvezetők, e-mail cím: info@bobdent.hu, tel.: +36 1 400 1167.

Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosításával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás

Álláspályázatra jelentkezők adatainak összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a gyógykezelés alatt az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell a szakmai szabályoknak megfelelő adatokat. A kezelést végző fogorvos Munkatárs dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően – a kötelezően felveendő adatokon kívül – mely egészségügyi adat felvétele szükséges.

Adatkezelő azon adatokat nem rögzíti, amelyek közvetlenül nem kapcsolatosak az érintett páciens gyógykezelésével.

Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy

 • –  az egyes beavatkozások során orvos-technikai fotódokumentáció

  készül, amely az egészségügyi dokumentáció integráns részét képezi, és a mindenkor hatályos jogszabályi előírások alapján kerül letárolásra, megőrzésre, jelenleg 30 évig.

 • –  Adatkezelő mindig az adott kezeléshez feltétlenül szükséges személyes és különleges adatait kezeli, és kizárólag azok a munkatársak férhetnek hozzá, akik ehhez igazolható jogosultsággal rendelkeznek

  Az érintett jogai

  Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

célja a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Weboldalt látogató, adatok által beazonosítható vagy beazonosított természetes személyek

név, telefonszám, időpont, választott szolgáltatás

30 napig

Érintettek

a jelentkezés és kiválasztás lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik

Lásd a jelenetkezés adatköreit

cél megvalósulásáig, vagy külön hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott ideig

Érintettek

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Hozzájárulás

„#

„#

Megállapodás

„#

„#

Jogi kötelezettség

„#

„#

Létfontosságú érdek

„#

„#

Adat- hordozhatóság

Tiltako- zás

Hozzájárulás visszavonása

„#

$%

„#

„#

$%

$%

$%

$%

$%

$%

$%

$%

Helyesbítés Törlés joga joga

Korlátozás

„# „# „# „# „# „#

„# $% „# „# #” #”

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.

10/14

Adatkezelő: Bobdent Fogászati Kft., székhely: 1164 Budapest, Művezető u. 7., képviseli: Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor ügyvezetők, e-mail cím: info@bobdent.hu, tel.: +36 1 400 1167.

„# $% „# „# „# „#

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.

Közfeladat, közhatalmi jog.

„#

„#

Jogos érdek

„#

„#

$%

„#

$%

$%

„#

$%

11/14

Adatkezelő: Bobdent Fogászati Kft., székhely: 1164 Budapest, Művezető u. 7., képviseli: Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor ügyvezetők, e-mail cím: info@bobdent.hu, tel.: +36 1 400 1167.

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (1164 Budapest, Művezető u. 7.) vagy e-mail-es elérhetőségre (info@bobdent.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.

12/14

Adatkezelő: Bobdent Fogászati Kft., székhely: 1164 Budapest, Művezető u. 7., képviseli: Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor ügyvezetők, e-mail cím: info@bobdent.hu, tel.: +36 1 400 1167.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

Lezárva: 2020. október hó 1. napján

Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor ügyvezetők Bobdent Fogászati Kft.

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.

13/14

Adatkezelő: Bobdent Fogászati Kft., székhely: 1164 Budapest, Művezető u. 7., képviseli: Dr. Bártfai Eszter és Dr. Orosz Gábor ügyvezetők, e-mail cím: info@bobdent.hu, tel.: +36 1 400 1167.

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.

14/14